Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 02 2017

joanbyjoan


-Co sprawia, że sie uśmiechasz?

-Mięśnie twarzy.

— o ironio !
Reposted fromrawwwr rawwwr viacytaty cytaty

March 18 2017

joanbyjoan
5590 2328 500
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
joanbyjoan
6305 1223
Reposted fromretro-girl retro-girl viahairstyles hairstyles

March 17 2017

joanbyjoan

March 15 2017

0959 a391 500

moonavyy:

Rihanna x Vogue Brazil

Reposted fromhepaestus hepaestus

February 26 2017

joanbyjoan
6774 8336
Reposted fromMaruTheCat MaruTheCat vianietutejsza nietutejsza

July 01 2015

joanbyjoan
2195 73f7 500
Reposted fromikhakima ikhakima viaGirlFromTheBox GirlFromTheBox
joanbyjoan
4286 4fee
Reposted frompersempre persempre viaankaottak94 ankaottak94
joanbyjoan

Wiesz, co jest gorsze od kłótni, wyzwisk, tłuczonych talerzy i trzaskania drzwiami? Obojętność. Milczenie wszystko pieprzy, niszczy każdego doszczętnie.

Reposted fromchocoway chocoway viaankaottak94 ankaottak94

June 29 2015

joanbyjoan
Udanego tygodnia!  👍  i pozytywnego nastawienia  💪  
Reposted fromreksi0 reksi0 viaGirlFromTheBox GirlFromTheBox
joanbyjoan
2195 73f7 500
Reposted fromikhakima ikhakima viaGirlFromTheBox GirlFromTheBox
joanbyjoan
5499 aa0f
Reposted fromMiziou Miziou viamr-absentia mr-absentia

June 27 2015

joanbyjoan
Reposted frompanimruk panimruk viafotofob fotofob
joanbyjoan
joanbyjoan
joanbyjoan
joanbyjoan
2884 c291
Reposted fromdotkneszeptem dotkneszeptem
joanbyjoan
joanbyjoan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl